प्रश्न क्र. बरोबर पर्याय
1.3
2.4
3.2
4.4
5.2
6.3
7.3
8.1
9.4
10.1
प्रश्न क्र. बरोबर पर्याय
11.3
12.1
13.4
14.1
15.4
16.1
17.3
18.3
19.1
20.3
प्रश्न क्र. बरोबर पर्याय
21.3
22.3
23.2
24.1
25.4

प्रश्न क्र. बरोबर पर्याय
26.1
27.3
28.2
29.3
30.1
31.2
32.3
33.4
34.3
35.2
प्रश्न क्र. बरोबर पर्याय
36.3
37.1
38.1
39.2
40.4
41.4
42.1
43.3
44.4
45.3
प्रश्न क्र. बरोबर पर्याय
46.4
47.4
48.1
49.2
50.4
51.1
52.2
53.4
54.1
55.2
प्रश्न क्र. बरोबर पर्याय
56.1
57.2
58.1
59.4
60.3
61.3
62.4
63.3
64.2
65.4
प्रश्न क्र. बरोबर पर्याय
66.3
67.2
68.3
69.3
70.1
71.1
72.3
73.4
74.4
75.2

प्रश्न क्र. बरोबर पर्याय
1.2
2.1
3.4
4.3
5.2
6.4
7.1
8.2
9.4
10.2
प्रश्न क्र. बरोबर पर्याय
11.4
12.1
13.4
14.4
15.3
16.1
17.3
18.2
19.3
20.3
प्रश्न क्र. बरोबर पर्याय
21.2
22.2
23.1
24.4
25.2

प्रश्न क्र. बरोबर पर्यायस्पष्टीकरण
26.1मागील संख्येत क्रमाने वर्गसंख्या मिळवणे.
27.2सर्वांत योग्‍य कृती = पर्याय क्र. 2
28.4जोडशब्‍द : पर्यावरण, शिक्षण, आरोग्‍य, व्यापार, प्रदूषण
29.1गटातील सर्व व्याघ्र अभयारण्ये आहेत.
30.3गटाशी जुळणारे समान अर्थाचे शब्‍द – समीर व वायू
31.4गटातील सर्व संख्या 9 ने निःशेष भाग जाणाऱ्या
32.2गटातील सर्व संख्या मूळ संख्यांचे घन
33.4प्रत्‍येक आकृतीतील सर्व अंकांची बेरीज 29
34.2अक्षरे व चिन्हांचा संबंध जोडल्‍यास : कचल = V<#
35.1लीप वर्षाचा विचार करुन प्रíन सोडवा.
प्रश्न क्र. बरोबर पर्यायस्पष्टीकरण
36.4वर्गसंख्येइतके विद्यार्थी मैदानावर असतील. 20 × 20 = 400,
विद्यार्थ्यांच्या पायांची एकूण संख्या = 800
37.3तंतोतंत जुळणारी आकृती = पर्याय क्र. 3
38.2तंतोतंत जुळणारी आकृती = पर्याय क्र. 2
39.1अक्षराचा अनुक्रमांक = अनुक्रमांकाची दुप्‍पट, ON = 3028
40.4उदाहरण सोडवल्यास मुलाचे वय 12 वर्षे येईल.
41.1फक्‍त एकाच आकृतीत असलेल्या अंकांची बेरीज :
5 + 8 + 6 + 3 + 7 + 2 + 2 + 1 = 34
42.4संख्यामालिकेत पुढील येणारी संख्या 3, 6, 12, 24, 48, ……. या टप्‍प्‍याने येणाऱ्या
43.297 पासून उतरत्या क्रमाने येणाऱ्या मूळ संख्यांच्‍या वर्गसंख्या
44.1अ) गटातील अक्षरांपासून तयार होणारा शब्‍द = FISH
   ड) गटातील अक्षरांपासून तयार होणारा शब्द = FROG
45.3वर्तुळाबाहेरील संख्यांतील गणितीय संबंध = 22 × 2 = 44, 7 × 8 = 56,
                                                  44 + 56 = 100 = √100 = 10
प्रश्न क्र. बरोबर पर्यायस्पष्टीकरण
46.2आकृती काढून उदाहरण सोडवल्यास अथर्व मूळ ठिकाणापासून
13.5 किमी अंतरावर आहे.
47.3प्रश्नआकृतीचे जलप्रतिबिंब = पर्याय क्र. 3
48.2प्रश्नआकृतीचे जलप्रतिबिंब = पर्याय क्र. 2
49.1नंदीनीला 4 भाऊ, अभिषेकला 3 भाऊ, गौरवला 3 भाऊ,
कविताला 3 भाऊ
50.3क्रममालिकेत क्रमाने येणाऱ्या आकृत्यांतील चिन्‍हे क्रमाने
प्रतिघटिवत्‌ दिशेने फिरतात.
51.2पुष्कर म्‍हणजे कमळ, कमळाला प्रíनात सूर्यफूल म्‍हटले आहे.
52.1कोरोना वगळता बाकी पर्यायांतील आजार दूषित पाण्याने होणारे
53.4पर्याय क्र. 4 वगळता बाकी पर्याय शरीरातील इंद्रीय संस्‍था
54.4पर्याय क्र. 4 वगळता बाकी पर्यायी संख्या 29 ने निःशेष भाग जाणाऱ्या
55.3पर्याय क्र. 3 वगळता बाकी पर्यायी अपूर्णांक ‘सममूल्य अपूर्णांक’
प्रश्न क्र. बरोबर पर्यायस्पष्टीकरण
56.3पर्याय क्र. 3 वगळता बाकी घड्याळ आकृतीतील काट्यांत
तयार होणारा कोन विशालकोन
57.3÷ = 16,  वर्गसंख्या = 256, घनसंख्या = 4096
58.29999 + 97 = 10096, 10096 = ÷ × ×   
59.4रांगेतील एकूण व्यक्‍ती = 29, 29 – 13 + 1 = 17
60.3सर्वांत योग्‍य कृती = पर्याय क्र. 3
61.3प्रश्नआकृतीची आरशातील प्रतिमा = पर्याय क्र. 3
62.3प्रश्नआकृतीची आरशातील प्रतिमा = पर्याय क्र. 3
63.3प्रश्न सोडवल्यास क्रिकेट हा खेळ खेळणारे = प्रकाश व अक्षय
64.2उजवीकडून आठवा अंक = 82 = 64, डावीकडून
पाचवा अंक = 72 = 49     L 64 – 49 = 15
65.3अक्षरमाला : A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T
प्रश्न क्र. बरोबर पर्यायस्पष्टीकरण
66.421 सप्‍टेंबर  :  आंतरराष्ट्रीय शांतता दिन
67.4आकृतीची बाह्य भौमितीक रचना आतील अक्षरांभोवती येते व आतील अक्षरांची
भौमितीक रचनेचे बाह्य भौमितीक रचनेत रुपांतर, तसेच चिन्हांच्या स्थानांत
विरुद्ध दिशेने बदल.
68.1इचलकरंजी शहर हातमाग व यंत्रमागावरील कापडासाठी प्रसिद्ध
69.112, 123 = 1728, 122 = 144, 1728 + 144 = 1872
70.394 = 9 (9 × 4 × 2) 4 = 9724
71.2‘वजन’ या शब्‍दाचा समानार्थी शब्‍द ‘भार’
72.4
73.1गुणांनुसार क्रम : अनुराधा > शिवांजली > अंकिता = समिक्षा > वृषाली
74.2सूरज आग्‍नेय दिशेकडून काटकोनात उजवीकडे तीन वेळा = ईशान्य,
ईशान्येकडून 450 कोनात डावीकडे = उत्तर,
उत्तरेच्या पाठमोरी दिशा = दक्षिण
75.45 जानेवारी 2020 ते 14 मार्च 2020 या दरम्यान एकूण दिवस = 70
            70 दिवस × 4 × 3 वर्तमानपत्र = 840 ₹

आपल्या पाल्याला मंथन राज्यस्तरीय सामान्यज्ञान परीक्षेमध्ये सहभागी करून त्याच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण गुणवत्ता वाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल संस्था आपली आभारी आहे.

कृपया आपला बहुमूल्य अभिप्राय नोंदवून आमच्या गुणवत्तावाढी साठी सहकार्य करा.

Scroll to Top

Feedback

आपल्या पाल्याला मंथन राज्यस्तरीय सामान्यज्ञान परीक्षेमध्ये सहभागी करून त्याच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण गुणवत्ता वाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल संस्था आपली आभारी आहे.

कृपया आपला बहुमूल्य अभिप्राय नोंदवून आमच्या गुणवत्तावाढी साठी सहकार्य करा.